Afwezigheden

GVB Sint-Franciscus  -  vzw KOBArT

Schorvoortstraat 31

2300 Turnhout


Hieronder volgen de bijzonderste richtlijnen betreffende afwezigheden.

Kleuteronderwijs:


In de kleuterschool moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Toch durven we aanbevelen dat ouders de school informeren over de afwezigheid van hun kind.

Lager onderwijs:


De Belgische leerplichtwet bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat een kind aan de leerplicht voldoet.


Een kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in volgende situaties:


1. Ziekte


Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.


Als het enkel gaat om een consultatie (bijvoorbeeld een bezoek aan de tand arts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).


Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.


Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan echter slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.


U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.


2. Van rechtswege gewettigde afwezigheid


Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.


3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur


Dit kan enkel in welbepaalde omstandigheden. Wat bijvoorbeeld niet kan is dat toestemming wordt verleend om buiten schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

Copyright © All Rights Reserved