Algemene info

GVB Sint-Franciscus  -  vzw KOBArT

Schorvoortstraat 31

2300 Turnhout


Voorbewaking en nabewaking


De voor- en naschoolse kinderopvang gebeurt in de school zelf door 'Gabbers en Co'.


Studiemoment na schooltijd:


De school richt studie in voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de lagere school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.45 uur tot 16.30 uur. De leerlingen die willen deelnemen wachten op de speelplaats tot 15.45 uur, er moet niet ingeschreven worden. Ze mogen een koek meebrengen en kunnen kraantjeswater drinken. Per studiedag wordt 0,70 euro aangerekend op de schoolrekening. Hiervoor ontvangt u ook een fiscaal attest.


Betalingen via de schoolrekening


Onkosten voor drankverbruik, zwemmen, uitstappen… komen op een schoolrekening. Er wordt een schoolrekening meegegeven aan uw kind voor de schoolvakanties.


Op de schoolrekening staat de mededeling: een 12-delig getal tussen kruisjes. Dit nummer is zeer belangrijk om een betaling voor een bepaalde leerling te registreren. Gelieve daarom bij elektronische betaling alleen dit nummer te vermelden!


Mogen we uitdrukkelijk vragen stipt te zijn in het betalen van de rekeningen. De school moet immers ook haar facturen voor gemaakte onkosten tijdig betalen.


In het basisonderwijs geldt de kosteloosheid van het onderwijs wat betreft schoolbenodigdheden. Alle basismaterialen (bv. schriften, kaften, kleutpotloden enz. …) worden door de school gratis aangeboden. De kosten voor benodigdheden zoals een boekentas, een pennenzak, turngerief enz. worden wel door de ouders gedragen. Ook de vergoeding voor drank en het overblijven ’s middags zijn ten laste van de ouders.


Andere schoolkosten voor de ouders beperkt door de dubbele maximumfactuur.


De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen lagere school en ontwikkelingsdoelen kleuterschool zoals bv. toneelbezoek,  een sportactiviteit, een ééndaagse schooluitstap ... Per schooljaar mag de school volgende maximumbedragen aanrekenen:

- 45 euro voor de kleuters

- 85 euro voor leerlingen lager onderwijs

De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen tijdens de schooluren zoals bv. sportklassen, bosklassen enz. Voor het lager onderwijs mogen ouders voor het volledig lager onderwijs maximum 435 euro betalen. Voor het kleuteronderwijs mag hiervoor geen bijdrage gevraagd worden.


Drankbedeling


Kleuterschool


In de voormiddag bieden we alle kleuters water aan om te drinken.

Een koek zonder chocolade, een wafel of fruit (geen sinaasappel) kan meegegeven worden voor tijdens de speeltijd.


Lagere school


De kinderen kunnen altijd water drinken. Hiervoor hebben we drankfonteintjes op de speelplaats. Na de speeltijd kan er water gedronken worden in de klas. Dit willen we stimuleren.


Woensdag is een gezonde schooldag. We vragen dan enkel fruit mee te geven voor tijdens de speeltijd.


Overblijven 's middags


Te verkrijgen tijdens de middag: melk, spuitwater, plat water, thee.

Opmerking: Gelieve om allerlei redenen van thuis uit geen dranken aan de kinderen mee te geven a.u.b. (uitzondering Sojamelk).


Rapporten:


Er worden rapporten meegegeven op volgende data:


vrijdag 26 oktober 2018


vrijdag 21 december 2018


vrijdag 5 april 2019


vrijdag 28 juni 2019


Belangrijk om te weten ...


Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te waarborgen ivragen we om gebruik te maken van de grote parking voor de kerk. Gelieve zeker geen opritten van woningen te blokkeren a.u.b. De parking aan de school willen we voorbehouden voor personeel van de school. Let er op om zeker niet voor opritten in de straten te parkeren. Gelieve ook de fiets enkel aan de schoolpoort te zetten en niet voor afsluitingen van de buurtbewoners. Aan de kinderen vragen we om bij elke uitstap een fluovestje te dragen. Bij elke inschrijving krijgen de kinderen een fluovest van de school. Wie er nog geen kreeg kan dit bekomen op het secreatariaat. In onze school wordt regelmatig gefietst, hiervoor brengen de kinderen hun eigen fiets mee. Zorg dat deze goed in orde is. Wanneer er een fietstocht georganiseerd wordt, vragen we om steeds een fietshelm op te zetten. De eigen fietshelm meebrengen is aan te raden, de school heeft ook verschillende helmen ter beschikking.


Kinderen die ’s middags overblijven op school brengen best hun boterhammetjes mee in een brooddoos.


Brengen van kinderen: de ouders mogen hun kinderen enkel vergezellen tot aan de poorten (poort Bergbeemden, via Schorvoortstraat poort lagere school of poort kleuterschool).
Uitzondering: na een instapdatum van 2½-jarige kleuters is het aan die ouders toe­gelaten gedurende 1 week hun kinderen mee naar de klas te vergezellen. We vragen evenwel dat 's morgens en 's middags geen ouders van kleuters op de kleuterspeelplaats blijven wachten. Zo kunnen we beter toezien op de veiligheid van alle kleuters.


Afhalen van kinderen: ouders mogen hun kinderen afhalen op de school na het belteken waarop de schoolpoorten geopend worden. Kleuters mogen opgehaald worden aan de buitendeur van de klas. Voor en naschools zal een leerkracht- gemachtigd verkeersopzichter kinderen overzetten op het kruispunt van de Schorvoortstraat.


Brieven, schoolrekeningen, invulbriefjes… aan ouders zullen zo veel mogelijk meegegeven worden op een vaste dag: vrijdag. Voor de kleuters zal een heen-en-weerkaftje gehanteerd worden waarin zij de brieven meekrijgen.  Er wordt verwacht dat het kaftje de volgende schooldag terug meegebracht wordt.


Het is raadzaam jassen, mutsen, sjaals, handschoenen, brooddozen, … te merken met de naam van het kind! Zo kunnen gevonden voorwerpen gemakkelijker terug bezorgd worden. Gelieve ook in iedere jas een ophanglus te voorzien a.u.b.


Na schooltijd om 15.30 uur mogen enkel de kinderen die gebruik maken van de nabewaking of deelnemen aan de sportacademie blijven spelen op de speelplaats. Alle andere kinderen die niet vergezeld zijn van hun ouders moeten na het einde van de lessen zo vlug mogelijk naar huis vertrekken.


Aan de ouders vragen we hun kinderen verstandig te leren snoepen en de kinderen bij voorkeur een stuk fruit mee te geven voor tijdens de speeltijd. Een koek of een snoepje mag ook wel maar geen grote hoeveelheden. Koeken en fruit worden meegegeven in een doosje, geen papiertjes aan de koeken laten, zo kunnen we de afvalberg verkleinen.

Op woensdag vragen we enkel fruit mee te geven voor tijdens de speeltijd.


Materialen die dienen om te ruilen zoals voetbalkaarten enz. mogen niet mee naar school gebracht worden. In sommige periodes maken we afspraken over hoet het wel eens kan.


er geldt een permanent rookverbod op school in de gesloten en open ruimtes voor iedereen.


Dure of gevaarlijke spullen worden niet toegestaan tijdens de schooluren. GSM, tablet ... worden dus mee naar school gebracht op eigen risico. Deze toestellen staan dan uit en blijven in de boekentas.


Vriendenboekjes mogen wel aan elkaar doorgegeven worden. Het is evenwel op eigen risico.


Informatieve blaadjes:


De kinderen krijgen af en toe informatieve blaadjes mee naar huis bv. van een jeugdbeweging, een sportvereniging enz. De school wil aan de verdeling van deze informatieblaadjes meewerken alhoewel wij nooit de bedoeling hebben iemand tot iets te verplichten!


Geneesmiddelengebruik op school:


Wanneer een kind geneesmiddelen moet nemen op school gelden volgende richtlijnen om wettelijk in orde te zijn:


De school heeft een schriftelijk bewijs nodig met volgende gegevens:


1. over welk geneesmiddel gaat het?


2. wanneer moet het ingenomen worden?


3. welke hoeveelheid (dosis) moet er gegeven worden?


Wanneer het geneesmiddel slechts enkele dagen moet toegediend worden, volstaat een attest dat door de ouders ingevuld wordt.
Wanneer het gaat om een langdurige toediening of om gebruik van geneesmiddelen in dringende situaties is echter een doktersbriefje vereist.


De naam van het kind moet op het geneesmiddel geschreven worden.


Wanneer er bijwerkingen optreden is het aan het schoolteam toegestaan een dokter te ontbieden. Bij voorkeur zal de voorschrijvende dokter of de huisarts worden geraadpleegd.


Wat doen als uw kind een lichamelijk ongeval overkomt op school of betrokken is bij een ongeval op de weg van of naar de school?


Op de school een formulier “schadeaangifte lichamelijk ongeval” vragen waarvan de school de voorzijde invult en de achterzijde (geneeskundig getuigschrift) ingevuld wordt door de dokter. U bezorgt dit blad zo vlug mogelijk terug op school.


Indien de school zelf met uw kind naar een dokter gaat, zal zij voor u de consultatie betalen. Van de ouders wordt verwacht dat ze dit bedrag zo vlug mogelijk terugbe­talen aan de school.


U gaat met het doktersbriefje naar uw mutualiteit voor terugbetaling tussenkomst geneeskundige verstrekkingen. Vraag om geen andere doktersbriefjes (die geen ver­band hebben met het ongeval) te plaatsen op het kwijtschrift dat u nodig hebt voor de verzekering.


Indien u geneesmiddelen en dergelijke moet halen vraagt u hiervan aan de apotheker een bewijs (product + onkosten). Een kasticket is niet voldoende!


U bezorgt het kwijtschrift van de mutualiteit aan de school alsook het bewijs van de apothekersonkosten.


De school verstuurt dit alles aan de schoolverzekering die het persoonlijk aandeel dat u niet terugbetaald werd door de mutualiteit zal storten op uw bankrekening.


Indien uw kind verzorgd werd in het ziekenhuis of er werd opgenomen als gevolg van een ongeval op school (eventueel op weg van of naar school) zal u daar niet moeten betalen. Na verloop van tijd wordt u een rekening opgestuurd door het ziekenhuis. Deze betaalt u eerst. Daarna bezorgt u de school de originele factuur (met over­zicht van de afrekening) en eventueel het afgestempeld betalingsstrookje.
Het bedrag dat niet werd terugbetaald door de mutualiteit wordt nadien door de school­verzekering op uw bankrekening gestort. Bij verzorging in het ziekenhuis wordt de SIS-kaart van het kind opgevraagd. Wan­neer de ouders op het moment van het ongeval niet te bereiken zijn zullen zij zich later met de SIS-kaart  van het kind moeten aanbieden in het ziekenhuis.


Bij eventueel bijkomende vragen contacteert u best de school!


Leerlingen vervoeren in opdracht van de school:


De school sloot een verzekering af “Omnium opdrachten” verzekering voertuigen, be­doeld voor leerkrachten en ouders die in opdracht van de school leerlingen vervoeren.


De capaciteit van onze school:


Kleuterschool: 182 plaatsen

Lagere school: 320 plaatsen.


Er is geen capaciteitsprobleem.Copyright © All Rights Reserved