Visie

GVB Sint-Franciscus  -  vzw KOBArT

Schorvoortstraat 31

2300 Turnhout


Onze school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen.  Wij willen mee helpen bouwen aan een hartelijke leef-, leer- en geloofsgemeenschap.


Ons schooleigen opvoedingsproject berust op 5 pijlers :


1. De schooleigen christelijke identiteit.


Evangelische en andere diepmenselijke waarden dienen als grondslag voor een positief schoolklimaat : respect en waardering voor ieders werk, solidariteit, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, d ankbaarheid, verantwoordelijkheid, naasteliefde, ...Een christelijke leerkracht is ...


Iemand die

open oog en hart heeft voor alles en iedereen

speciale aandacht heeft voor de zwaksten

bereid is vrije tijd te wijden aan mensen

hoop geeft

blijft voortdoen, ondanks ontgoocheling en pijn

probeert de levenswijze van Jezus waar te maken

dankbaar kan zijn

respect heeft voor de levensopvattingen van anderen

bezieling steekt in de lessen

waarden doorgeeft

bereid is tot luisteren en relativeren

gaven en gebreken aanvaardt

aandacht heeft voor gebed en eucharistie

consequent is in woord en daad

steeds nieuwe kansen geeft

respect heeft voor het bezit van anderen

zich kritisch bevraagt in de confrontatie met de wereld en met de Kerk

binnen de school is zoals erbuiten


(uit : Een schiereiland in de zon)


2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod.


Iedere leerkracht streeft naar de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen in verbondenheid met andere kinderen en volwassenen. Men richt zich naar de harmonische ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De leerkrachten zijn zich bewust van het feit dat een kind nood heeft aan een evenwichtige ontwikkeling.


3. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat


De leerkrachten ijveren ervoor dat elk kind zich goed voelt op onze school om zo hun betrokkenheid te verhogen. Daarom probeert iedere leerkracht om een optimale leeromgeving te creëren voor de kinderen.   De school profileert zich als een kindvriendelijke, creatieve school. Ze neemt allerlei initiatieven om de kinderen heel wat ervaringen te laten opdoen. We streven ernaar om gevarieerde opdrachten, activiteiten, leermiddelen en werkvormen aan te bieden en dit om de belangstelling te wekken van de kinderen en

hen op hun niveau te laten werken.


4. Werken aan de ontplooiing van elk kind met brede zorg.


De school deelt de visie dat ieder kind maximale kansen moet krijgen. Het team richt zijn inspanningen op het begeleiden van alle kinderen in hun verscheidenheid wat betreft sociale herkomst, culturele en religieuze achtergrond, geslacht, intellectuele capaciteiten, gezondheid, ...           


5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.


Onze school heeft een christelijke grondslag en wordt gedragen door het gehele schoolteam.  In de school is een sfeer van openheid en van wederzijds respect. De school is gedreven door een sociale bewogenheid van alle participanten. In die geest van openheid, samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en kawliteitsverbetering.  De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs is een zaak van heel wat participanten zoals het schoolbestuur, de leerkrachten, de directie, de ouders en de externe begeleiders.

Copyright © All Rights Reserved